BİST

Dolar

Euro

Altın

Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
07.11.2019 09:24
Türk İstihbaratının İngiliz Sömürgesi Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri ve Ghadar Hareketi

İster haber alma ister akıl oyunu denilsin Türklerin istihbarat yapılanması, Kara Kuvvetlerinin de kuruluş tarihi kabul edilen, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi M.Ö. 209 yılına uzanır.

O nedenle Türk devletinin müesses nizamını yıkmaya çalışan düşmanın gizli görevlilerine “çaşıt-çaşut”, 'İhbar' eylemine de “çaşutlama” denilirdi.

Türk dilinin ilk yazılı sözlük kaynağı özelliği taşıyan Divan-i Lugat-it Türk'te (1070) 'çaşut' sözcüğü "yalancı, iki yüzlü, casus" anlamıyla yer alır.

Eski Türkçe çaşur- "yalan söylemek, itham etmek" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe çaşut fiilinden evrilmiştir.

Göktürk Kitabelerinde haberci, için “sabçı” sözcüğünün kullanıldığı görülür. Yine haberci ve casuslara “körüg, tıl(dil), tıgrak” da denilirdi. Ayrıca “çabar/çapar” sözcükleri kurye ve elçi manasındadır.

İstihbaratta süreklilik esastır

Türk istihbaratının; tarih sahnesine çıkmış Türk devletlerinin gizli haber alma teşkilatlarının hemen hepsinden izler taşıdığı, onların tecrübelerinin birikimine sahip olduğu iddia edilir.

Muhtemelen bu süreklilik Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti açısından daha belirgin olmalı.

III. Selim Han’ın kurduğu Derin Devlet yani Şurayı Devlet; Yıldız Teşkilatının merkezindedir. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, 1880 yılında Şurayı Devlet eksenli olarak Sultan II. Abdülhamit tarafından oluşturuldu.

II. Abdulhamid'in Hafiye Örgütü, Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’in İstanbul ziyareti sonrasında, Padişaha bir Alman polis müdürü önermesiyle kurulur.

Padişah’ın isteği dış düşmanlarla mücadele edecek bir istihbarat örgütüdür. Bunun üzerine Weiss, Schirman ve Tresco adlarında üç Alman istihbarat uzmanı İstanbul’a gelerek gerekli eğitimi verirler.

Adına Şurayı Devlet denen bu yapılanma günümüz MGK’sı gibi, hiç bir sorumluluk taşımayan ama devlet gemisinin rotasını belirleyen bir kuruluştur.

Şurayı Devlet, gün gelip de Encümen-i Daniş adını alsa da sür-git devletin siyasetini belirledi.

Bizansın kültür ve devlet mirasını sahiplenen Türklerin Bizans haber alma teşkilatının varisi sıfatıyla Ordodosk kilisesini uzun yıllar Vatikan'a karşı değerlendirdikleri söylenebilir.

Nitekim tamamen gayri Müslim unsurlardan oluşan Martolos örgütü de böyledir.

Türk Haber Alma Teşkilatında Martolos Unsurları

Martolos kelimesinin adını taşıyan teşkilat, Bizans kökenli. “Silahlı Nöbetçi,
Milis Mensubu” gibi anlamları var.

Hıristiyan dünyası ile ilgili haber alma faaliyetlerinde özellikle Yahudiler ve mezhep çekişmesi nedeniyle birbirlerine düşmanlık besleyen Bogomil ve Ortodoks Hıristiyan casuslardan faydalanılmıştır.

Bu iş için önce Ortodoksların bir kaç yüz yıl sonra da Protestanların, Katolik devletlere karşı haberci ve casus olarak değerlendirilmesi fikri, II. Murad tarafından 1421'de Martolos teşkilatı yenilenerek harekete geçirildi.

Macar Tarihçi Sandor Taktas, Osmanlı'nın en geniş topraklara sahip olduğu dönemde, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Çekce, Macarca, İtalyanca ve Almanca bilen Yahudi casusları kullandığını gündeme getirmişti.

Öyleki "Katolik bir papazla, bazı yüksek rütbeli subaylarda aslında Kanuni'ye çalışan elde edilmiş casuslardı."

Hatta Türkler adına Avrupa'da topyekün casusluk yapan köyler vardı. 1677'de Fransız elçi Novantel, Avusturya kalelerinin planlarını Osmanlı vezirine veriyordu. O planları çizen Venedikli mühendis Borazzi'ye Osmanlı keselerle maaş bağlıyordu.

Genellikle ganimet ve macera peşinde koşan hıristiyanlardan toplanan ve XV. yüzyılda sadece serhat yani sınır bölgelerinde görev yapan Martoloslar, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren iç bölgelerde muhafız ve derbentçilik görevlerini de üstlendiler.

1734’te Hollanda’da basılan bir kitapta, tam 38 yıl Fransa sarayında Osmanlı casusu olarak görev yapan bir Gökoğuz yani Gagavuz Türkü olan Titus Moldavientus (Titus Moldariensis Clericus), Osmanlı sarayında bilinen ismi ile Sicilyalı Mehmed Efendi’den söz edilir.

Yavuz Sultan Selim'i görevlendirmesiyle Sicilyalı Mehmet Ağa; dile kolay tam 40 yıl, Titus adıyla Fransa'da Osmanlı adına casusluk yaptı.

Kaptanıderyâ Küçük Ali Paşa’nın kardeşliği Sicilyalı Mehmed Ağa, Avrupa devletleri ve özellikle Osmanlı Devleti’nin Batı’daki en büyük rakibi olan Avusturya hakkında da İstanbul’a muntazaman bilgiler gönderdi.

Mortolos yani Osmanlı casusları, Avrupa saraylarının en gizli sırlarını daha devlet görevlilerinin diline düşmeden, İstanbulu bilgilendiriyorlardı.

Avrupa saraylarına sızabilecek Her meslek gurubundan kişiler, özellikle papazlar kullanılmış ve Martin Luter bile Osmanlıya Mortolosluk yapmıştı.

Martoloslar bazı bölgelerde küçük gruplar halinde XIX. yüzyıl ortalarına kadar faaliyetlerini sürdürdüler.

Günümüzde de Martoloslar dünyanın dört bir tarafında Türk istihbarat Teşkilatının emrinde faaliyetlerine devam ettiriyor.

Türklüğün Hindistan Bağlantısı ve İlgisi

Babür Şah'ın kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu, Hindistan'da 332 yıl (1526-1858) egemen oldu.

Türk-İslam Mimarisi'nin en önemli yapıtları arasında yer alan Tac Mahal; Babür İmparatorluğunun 6. hükümdarı Şah Cihan (1593-1666) tarafından, imparatorluğun başkenti Hindistan'ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna) Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştı.

Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi, eserin yapımı için Şah Cihan tarafından İstanbul'dan davet edilmişlerdi.

Hindistan coğrafyasında Türkler yaşamaktadır. 1600 yıllarında Türkler Şah Murad Buhari’nin önderliğinde Buhara’dan Kaç (Kutch-Katch-Cutch) Bölgesindeki Mundra’ya gelmişler. Hindistan’ın bağımsızlığı sırasında büyük bölümü Pakistan’a göç etmiş. Kalanlar günümüzde Hindistan’ın Gujarat – Kaç bölgesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Onlara Osmani Türkleri deniliyor.

Onlardan bazıları ben Türk’üm derken kimileri ben Mugal’ım diyor ve/veya onlar Mugal diye adlandırılıyor. Mugal dolaylı olarak Moğol anlamına geliyor. Hindistan’da yoğun Türk nüfusun yaşadığı yerlerden biri de Delhi’nin doğusunda yer alan Uttar Pradeş eyaletinde özellikle Moradabad şehri ve çevresidir.

Günümüzde oralarda yaşayan Türklerin soyundan geldikleri Kocalar o dönemde Gazneli Mahmud’a casusluk yapıyorlardı.

Hindistan'da 400 milyon müslüman nüfus yaşıyor. Ayrıca Hindistan'da 100 milyona yakın Türk nüfus mevcut. Ancak çoğu Türkçe'yi unutmuş durumda.
Birde Dravidiler var. Bunlar Orta Asya’dan Hindistan’a göç etmiş Ural-Altaylı veya Turanî bir kavmi.

Hindliler ile Brahmiler Türk soylulara Toruşka, Turuşka diyor. Güney Hindistan'da yaşayan Dravidiler, ‘Hind Sakaları’ veya ‘Turuşka’ adıyla da anılıyor. Nitekim Budha bunlardan.

Hindistan Türklerinin ve fedakâr Müslümanlarının azizi hatırasına hürmeten Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlık forsunda Hindistan’da kurulan Babür imparatorluğu bir yıldız ile temsil ediliyor.

Bu şu demek, Hindistan Türk'tür Türk kalacak!

Son yüzyılda Öncü Lider Türklerin Hindistandaki Faaliyetleri

Sultan II. Abdülhamit’in 1876'da tahta geçtiğinde İngiltere’de Türk düşmanı Gladstone başbakandı.

İngiltere Hükûmeti Akdeniz’den Hindistan’a giden su yolundaki köşebaşlarını tutmayı, yeni yol haritası belirlenmişti.

Buna göre Irak üzerinde hâkimiyet kurarak hem bölge petrollerini ele geçirmek hem de Hindistan yolunu tutmayı planlamışlardı.

Türklerin eli armud toplamıyordu.

II. Abdülhamit’in Fas’tan Hindistan’a, Orta Asya’dan Doğu Türkistan’a kadar yolladığı din adamları, halifeden sadece bir bayrak ve Kur’an-ı Kerim götürerek İngiliz propagandalarını kırabiliyorlardı.

Hatta İngiltere'nin ortasında Liverpool’da, II. Abdulhamid'in Büyük Britanya Şeyhülislamı ilan ettiği, Müslüman bir İngiliz olan Abdullah Gulliam tarafından “Liverpool İslam Cemiyeti” bile kuruldu.

Quilliam yaşamı boyunca İngiltere'de 600 den fazla İngiliz'in Müslüman olmasını sağlamış, küçük oğlu Ahmed Galatasaray Lisesi'nde yatılı öğrenim gördü.

Quilliam, Osmanlı bürokrasisi için İngiltere basınındaki ilgili haberleri ya İngiltere Elçiliği ya da doğrudan saraya bildiren, raporlar veren bir haber kaynağı idi.

Hindliler İngiliz boyunduruğunu kırıp kurtulacaklardır

“Bir gün öç alma zamanı gelecektir ve Hindliler İngiliz boyunduruğunu kırıp kurtulacaklardır. Milyonlarca nüfusa sahip olan Hindistan kendisini soyan, kendisine ezâ cefâ eden bu nihayet birkaç bin kişiden ibaret olan İngilizleri hakikaten kovmak istedikleri bu işi kolaylıkla yapabileceklerdir”
Evet II. Abdülhamit böyle düşünüyor böyle konuşuyordu.

Hindistan İngiliz yönetimi, Mekke’den Asya’ya dönen Hind, Afgan ve Orta Asyalı hacılar arasına sızmış padişahın ajanlarını bulmak için uğraşıyordu.

I.Dünya Savaşında Konya’da Hindli Esir Askerler

1913 Kasım ayında Enver Paşa Umur-u Şarkiye Dairesi Doğu İşleri Bürosu kuruldu. İstihbarat destekli operasyonel bu askeri birim, daha sonra Teşkilatı Mahsusa olarak adlandırılır. Bu birlik, Süleyman Askeri başkanlığında faaliyet gösterdi.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın tehlikeli ve dillere destan girişimi “İpek Mendil Harekatı”ydı.

Plana göre; Hindistan’ın Afganistan’a açılan kuzeybatı sınırından başlayacak bir saldırıyla, gene aynı ülkede başlatılacak eş zamanlı, İngiliz sömürgecilerine yönelik bir başkaldırı İngilizleri köşeye sıkıştıracaktı.

Ruslarla İngilizlerin engelleme çabasına rağmen Teşkilatı Mahsusa’nın görev timi, 1915 Ağustos’unda Afganistan’a girer.

Hint-Afgan sınırındaki Türk asıllı “Pathan” kabilelerini, Güney Asya Müslümanlarının da omuz vermesiyle Osmanlı’dan yana çekmeyi başarırlar.
Hindistan’daki hazırlıkları Teşkilat-ı Mahsusa’nın has adamlarından Mevlevi Ubeydullah yürütür.

Ubeydullah, Deoband Medresesi mezunudur, medresenin öğrencileriyle öğretmenlerini örgütler. Mevlana Mahmud Hasan en yakın yardımcısıdır.
Ubeydullah gittiği her yerde Osmanlı cihat fetvası dağıtmakta, büyük isyan sonrası Hindistan’da, Hindu Mahendra Pratap başkanlığında yeni bir hükümet kurulacağını söylemektedir.

Bu operasyon devam ederken Kutü'l-Ammare zaferinde İngiliz ordusundan esir alınan ve Konya’daki esir kampında tutulan Müslüman asıllı askerler arasından Halil Kut Paşa, Hindistan'da Türk İslam mefkuresine hizmet edecek olanları çoktan eğitime almıştı bile.

Osmanlı askeri eğitim verilen Hint Müslüman askerler, İpek Mendil Harekatı’nın erken sonlandırılınca ülkerine döndüler.

Bu birliğe mensup kimi üyeler ve onların yakınları çok daha sonra, 14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın kurulması sırasında Muhammed Ali Cinnah’a destek vermekle kalmadılar, adeta etten duvar ördüler.

Hintli Müslümanlar Trablusgarp’ın işgali sırasında Kalküta’da Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne Yardım Cemiyeti kurdular.

Hint Kızılayı Balkan savaşlarında Türkiye’ye yardım getirdi. Bulgar işgali altındaki Edirne’lilere gıda ve para yardımı yaptı. Kızılay heyetinin temas kurduğu kişi Kuşcubaşı Hacı Sami idi.

Hindistan’da kurulan bir örgüt de “Rumeli Muhacirlerine Yardım Cemiyeti’ydi. İstanbul’da Urduca, Arapça ve Türkçe olarak çıkan Cihan-ı İslam ve Uhuvvet gazetelerini Teşkilat-ı Mahsusa finanse ediyordu. Cihan-ı İslam’ın sahibi Hintli Ebu Said El Arabi’ydi.

Hintlileri İttihad-ı İslam’a davet eden Arabi’nin yazıları Hindistan, Türkiye, Suriye, Mısır ve İran gazetelerinde yer aldı. Teşkilatın finanse ettiği bir diğer kuruluş, İndian National Party’nin yayın organı Hind Haber Ajansı (The Indian News Agency) idi.

Osmanlı sarayına mensup sadrazam, vezir ve paşaların kız torunlarından onlarcası Hintli Racalarla evlendiler.

İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı veren Gadr/Gadar Partisi ve Hintli milliyetçiler

Teşkilat-ı Mahsusa’nın en dikkat çekici operasyonu Hindistan’dı.

Hindistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını kazanması için mücadele veren Sih, Hindu ve Müslüman eylemciler, Teşkilat-ı Mahsusa tarafından desteklendi.

İslam dünyasının en kalabalık nüfusuna sahip olan ülkede 70-80 milyon Müslüman vardı. Bu, Osmanlı nüfusunun beş katıydı. İngiltere’nin de en büyük sömürgesiydi.

İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık savaşı verilmesi yönündeki çalışmalarıyla tanınan “Gadr Partisi” üyesi Hintli milliyetçilerle Osmanlı Devleti’nin savaş öncesinde bağlantısı vardı.

Ghadar , Arapça'dan türetilen, "isyan" veya "isyan" anlamına gelen Urduca bir kelimeden geliyordu.

Temelleri Amerika’da atılmış Gadr Partisi’ne mensup propagandistlerlerinde Türklerle İstanbulla temasları mevcuttu.

1913’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Har Dayal tarafından kurulan Gadr Partisi, Har Dayal’in topladığı yardımlarla 1 Kasım 1913’de San-Francisco’da Gadr isimli gazeteyi basmaya başlamıştı.

Gadr Gazetesi’nin ilk sayısında yer verilen şu sözler faaliyetlerinin genel karakteristiğini ortaya koymaktadır:

“Bugün yabancı topraklarda İngiliz egemenliğine karşı bir savaş başlıyor...

Adımız ne? İsyan.
İşimiz ne? İsyan.
İsyan nerede patlayacak? Hindistan’da.
Kalem ve mürekkebin yerini tüfek ve kanın alacağı zaman yakındır...”

Topluluğun Kanada, Çin, Filipinler ve Uzakdoğu’nun diğer birçok yerinde şubeleri açılmıştı. Gadr Gazetesi’nin her sayısında İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık savaşı verilmesini salık veren haberler yapılmış ve Amerika’dan Uzakdoğu’nun farklı bölgelerine gönderilmişti.

Savaşın başlamasından sonra pek çoğu Hindistan’a giden Gadr mensuplarının bir kısmı, Singapur, Rangoon gibi Uzakdoğu’nun pek çok limanında, çekirdek birimler oluşturmuştu.

San Francisco; ilk olarak Pasifik Kıyısı Hindustan Birliği adını taşıyan Ghadar Partisinin merkeziydi.

Bu partinin önde gelen üyeleri; Bhai Parmanand , Sohan Singh Bhakna , Bhagwan Singh Gyanee , Har Dayal , Tarak Nath Das , Kartar Singh Sarabha, Abdul Hafiz Mohamed, Barakatullah , Süleyman Choudhary , Aamir Choudhary , Rashbehari Bose ve Gulab Kaur gibi isimlerden oluşuyordu.
Ghadar Partisinin Sant Baba Wasakha Singh Dadehar, Baba Jawala Singh, Santokh Singh ve Sohan Singh Bhakna başkanlığını yaptı.

Partinin üyeleri, büyük ölçüde Pencap kökenli Hintli göçmenlerdi. Üyelerinin birçoğu, Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki öğrencilerdendi.

Dayal, Tarak Nath Das , Maulavi Barkatullah , Harnam Singh Tundilat, Kartar Singh Sarabha ve VG Pingle gibi.

Parti, özellikle ABD, Kanada, Doğu Afrika ve Asya'da, Hintli gurbetçilerden hızla destek aldı.

Bereketullah ve Mevlana Hasret Mohani de dahil olmak üzere, alt kıtadan diğer bir dizi sömürge karşıtı düşünür, Güney Asya tarihine uygun bir özgürleştirici proje inşa etmek için eş zamanlı olarak bu iki gelenek üzerinde yoğunlaştı.

San Francisco merkezli Gadr gazetesinin ismiyle hareketin ismi, hareketin ismiyle öngörülen ayaklanma projesinin ismi aynıydı.

İngiltere’nin Osmanlı Devletine savaş açtığı 4 Ağustos 1914’ten bir hafta sonra, Gadr’ın eylem çağrısı Doğu Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Mezopotamya ve Doğu Afrika’da duyulmaya başladı.

Gadr Partisinin yayın organı Gadr gazetesinin ilan sayfasında sık sık tekrarlanan silahlı eyleme çağrısında; “Aranıyor: Hindistan’da isyan edecek korkusuz, kahraman askerler, Ödeme: Ölüm, Ödül: Şehitlik, Emeklilik: Özgürlük, Çalışma alanı: Hindistan” gibi duyuruları okumak mümkündü.
Gadr hareketi ile irtibatlı olanlar sadece Türkler değildi. Almanya da bu amaçla San Francisco ve Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yeşermiş Hint istiklal hareketi Gadr ile diyalog kurmuştu.

Almanlar bu amaçla Avrupa’daki Hindistanlı öğrenci ve eylemcilerden oluşan Berlin Komitesi 1914 yılında toplamışlardı.

Bu komiteye daha sonra Türklerin teklifi ile Hint İstiklal Komitesi ismi verildi.

Gadr hareketinin üç önemli isminin; Balwant Singh Khurdpur, Mevlana Bereketullah ve Bhagwan Singh Jakh, Gurdwara’da (Sih tapınağı) siyasi konuşmalar yaptıklar ve Gadr hareketi yayınlarını dağıttılar.

Bhagwan Singh, Muhammed Bereketullah ve Ram Chandra Sacramento, Fresno, Stockton, Portland ve daha küçük kasabalarda mitingler düzenlediler.
Mitinglerde hem para hem de harekete yeni üyeler toplanıyor, bunların çoğu kısa süre içinde birleşerek İngiliz aleyhtarı bir isyanı ateşlemek üzere
Hindistan’a geçiyorlardı.

Teşkilatı Mahsusa ve Hint İhtilal Komitesi

Hint İhtilal Komitesi’nin liderlerinden Mevlana Bereketullah Efendi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın yerine kurulan İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı’nın Hindistan temsilcisiydi.

Bereketullah Efendi, Enver Paşa şehit olduktan sonra Amerika’ya gitti, 20 Eylül 1927’de San Fransisco’da vefat etti.

New York’ta başka isimlerle birlikte Panaryan Derneği’ni kurar. Burada “Aryan” sözcüğü, esasen Hindistan-Amerika işbirliğini ifade etmektedir.
Tokyo’da Urduca öğretmeni olarak çalıştığı dönemde Japonlar arasında yeni yeni gelişme imkânı bulan Panasyacı akımla irtibata geçen Bereketullah, ABD ve Berlin’de karşımıza Ghadrcı olarak çıkar.

Kıyam/isyan/başkaldırı anlamına gelen “Ghadr” 1912’de ABD’nin Portland şehrinde Pasifik Sahili Hindistanlılar Derneği’nin yayın organının adıdır ve sonrasında bağımsızlık hareketinin adı hâline gelir.

Bereketullah Orta Asya’da da faaliyet göstermiş, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında, güçlü İslamcı eğilimlere sahip kimliği ile tanınır olmuştur.

Bereketullah Japonya’da İngilizlerin canını sıkmak için Müslüman Kardeşliği isminde bir gazete çıkartmış, Asya’da anti-emperyalist ittifakların kurulması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Muhammet Bereketullah Efendi’nin beş sene için Japonya’ya giden Hint ulemasından bir kişi olduğunu ve Japonya lisan mektebinde Urdu lisanı muallimliği yaptığını, kendisinin İslâmiyet hakkında pek faydalı olduğunu da belirtilmektedir.

Türk İstihbaratçı Mevlânâ Bereketullah kimdir?

Gazeteyi yayınladığı dönemde Tokyo Yabancı Diller Okulu Hindistan Dilleri Profesörü olan Mevlânâ Muhammed Bereketullah, gazetede de genel olarak beyaz ırkların hâkimiyetine karşı Asya milletlerinin ittifak kurmasını savunuyordu.

Mevlânâ Bereketullah tam ismiyle Abdulhafız Muhammed Bereketullah; Bhopali'de 7 Temmuz 1859’da doğdu.

Hindistan bağımsızlık hareketinin sancaktarlarından olan Bereketullah, Britanya emperyalizmine karşı mücadele dâhilinde Büyük Britanya, Avrupa, Japonya ve Amerika yanında Sovyetler Birliği’ne de seyahatler gerçekleştirdi.
Abdul Hafiz Muhammed Barakatullah , Pan-İslami harekete sempati duyan bir Hint devrimcisi idi.

Hindistan'ın bağımsızlığı için, önde gelen gazetelerde ateşli konuşmalar ve devrimci yazılarla, Hindistan dışından savaştı.

Hindistan'ı bağımsız görmek için yaşadı.

1988'de Bhopal Üniversitesi, şerefine Barkatullah Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı. İngiltere’de iken, Lala Hardayal ve Hatralar Raja oğlu Raja Mahendra Pratap ile yakın temas kurdu.

Afgan Emir'in bir arkadaşı ve Kabil Sirejul-ul-Akber gazetesinin editörü oldu.
1913'de San Francisco'da Ghadar Partisi'nin kurucularından biriydi. Daha sonra 1 Aralık 1915'te Kabil'de kurulan Raja Mahendra Pratap ile birlikte Hindistan Geçici Hükümeti'nin ilk başbakanıydı.

Barkatullah, dünyanın çeşitli ülkelerine, siyasi olarak Hint topluluğunu uyandırma ve bu ülkelerdeki zamanın ünlü liderlerinden Hindistan'ın özgürlüğünü desteklemesini sağlamak misyonuyla yolculuk etti.

Kaiser Wilhelm II , Amir Habibullah Khan , Mohammed Resched , Gazi Mustafa Kemal Paşa , Lenin ve Hitler gibi isimlerle görüştü.
İngiltere'de, 1897'de Barakatullah, Müslüman Yurtseverler Birliği toplantılarına katılırken görüldü. Burada Shyamji Krishnavarma çevresindeki diğer devrimci vatandaşlarla karşılaştı.

Amerika'da geçirdiği yaklaşık bir yıldan sonra, Şubat 1904'te , Tokyo Üniversitesi'nde Hindustani Profesörü olarak atandığı Japonya'ya gitti.
Barakatullah’ın, Hindular ve Müslümanlar arasında birlik olma zorunluluğunu şiddetle savunduğu ve Müslümanların iki baş görevini vatanseverlik ve dostluk olarak tanımladığı biliniyor.

Hindistan Geçici Hükümeti Başbakanı Abdulhafız Muhammed Bereketullah; 20 Eyl 1927’de 73 yaşında ABD 'de öldü. Kaliforniya da San Francisco' da , Sacramento City Mezarlığı’na gömüldü.

Ruhu şad mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin.

Takipçileri davasını dava, ülküsünü ülkü biliyor. Hindistan Türk'tür Türk kalacak!

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!