BİST

Dolar

Euro

Altın

İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
05.03.2021 06:36
Cinlerle ilgili İbrahimi dinlerde oldukça fazla malumat mevcut. İster galaktik mitoloji ister Tevrat kaynaklı İsrailiyat denilsin, yarı cin yarı insan karışımı mutant varlıkların, İblisi güçlerle işbirliği konusunda neler biliyorsunuz?
Tevrat’ta adları geçen veya simge olarak kullanılan Cennetten kovulmuş ‘Düşmüş Melekler / Adem - Havva ve/veya Harud- Marud ' ile yeryüzünde beşeri tekamülünü evrimini tamamlamış insan türü arasında gerçekleşen gen transferi ile ortaya çıkan yeni bir canlı türüne Nefili veya Nefilim deniliyor.
Tanrı’nın kurallarına isyan eden, bu yüzden cennetten sürgün edilen Düşmüş Meleklerden Tevrat’ta bunlardan çok söz edilmemekle birlikte, Tevrat yorumcusu Kohenler bunları günahkâr ve cennetten kovulmuş melekler olarak kabul eder.
Bunlar cennette melek orduları ile savaştıktan sonra yenilmişler ve yeryüzüne düşmüşlerdir. Satan (Şeytan), cinler, iblisler ve gözcü melekler bunların arasındadır. Bu melekler ‘Tanrı’nın Oğulları’ Nefillerin (Nefilim) Babaları” ve ‘Gözcü Melek’ler olarak bilinir.
Bazı tefsir kitaplarında, insandan önce yeryüzünde fesat çıkaran cinlere karşı bir takım meleklerin başında olarak gönderilen ve o zaman Azazil adını taşıyan İblis'in cinleri dağlara püskürttüğü; cinler gibi yeryüzünde yaşadığı belirtilir.
Hatta el-Hakem adıyla cinlere hakem tayin edildiği bir ara bu görevindeyken gurura kapılıp sonra göğe iltica ederek, Adem'in yaratıcılığına kadar Allah'ın sadık bir kulu olarak kaldığı; hatta, Allah'a en yakın meleklerden biri olup, yeryüzündeki ve en alt kat gökteki cinler üzerinde hüküm sürdüğü gibi rivayetler yer alır.

İslam Tarihinde Bilinen İlk Nefili Varaka Bin Nevfel

Süryani, İbrani ve Arabi lisanların etkileşimi, benzerliği ve geçişkenliği göz önünde bulundurularak, İbranice Nefili mefhumu ile Arapça Nevfel - nevf-il sözcüğünün yakın anlam ilişkisinden söz etmek mümkün.
Nevfel, deniz, cömert, yakışıklı gibi anlamları olmakla birlikte, hörgüç yani sonradan yaratılma, yukarıdan indirilme gibi manalar içerir.
Mekke'nin pagan inancını terk eden ve Hıristiyan olarak geri dönen dört kişiden biri Varaka bin Nevfel, Hz. Muhammed'in eşi Hatice'nin kuzeniydi.
Nasturi rahibi olan Varaka, Mekke'nin rahibi ve vaiziydi. Süryani ve İbrani lisanına vukufiyetinden dolayı Tevrat'ı İncil'i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti.
Hz. Muhammed'in Hatice ile olan evliliğinde nikahlarını kıymıştı. Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hatice'nin Hz. Muhammed'i ilk vahiyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü geçer.
Varaka anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onun destekçilerinden olmak istediğini belirtir. Hz. Muhammed nüzul olan ilk vahyi, Varaka bin Nevfel'e açıklamasından kısa bir süre sonra Varaka bin Nevfel ölür.
İbn-i İshak, Hz. Hatice’nin Varaka’ya yalnız gittiği; Hz Muhammed (s.)’in Hz. Ebu Bekir ile gittiği; Hz. Muhammed (s.)’in Varaka’ya yalnız gittiği ve Hz. Muhammed (s.)’in ona hiç gitmeden Varaka ile Kâbe’de görüştükleri şeklinde olmak üzere farklı farklı rivayetlerle nakleder.
Ayrıca İbn-i Kesir, Hz. Hatice’nin Varaka’ya yalnız gidip Hz. Muhammed (s.)’in ilk vahyi alışını anlatmasından sonra Varaka’nın ona şöyle dediğini aktarır: “Bazı şeytanlar, insanların bazısını saptırmak ve ifsat etmek için Cebrail suretine girip onlara gelirler ve akıllı insanları deli ve mecnun hale getirirler. Abdullah’ın oğlunu bana gönder. Korkarım ona da gelen Cebrail değil başkasıdır.”
Bu rivayete göre Varaka başlangıçta Hz.Muhammed'e gelenin şeytan olduğunu ve onu mecnun haline getirdiğini düşünmektedir.

Algı idrak şakra duyu ötesi sezgisel bilgi

Kim gelecekten haber verme, kayıp olanı bulma yeteneğine sahip olmak istemez. Sırlı olayların hikmetli analizleri bizim kültürümüzde Kuran’ı Kerim’deki Hızır kıssası ile anlatılır.
Bununla birlikte fal oklarıyla ya da kum üzerine çizilen remil denilen şekillerle gelecekle ilgili bilgilerin elde edilmesi büyük günah kabul edilir.
Bu nedenle olsa gerek, kehanet içeren bilgilerin ortaya çıkarılması, paylaşılması pek hoş görülmez. Tarihimizdeki bazı vakıalar parapsişik gücü olan bazı isimlerin yönetimde etkili olmasıyla ilgilidir.
Parapsikoloji; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) etüdü olarak tanımlanır

ABD istihbaratı ve Cinler

ABD istihbaratının 1970 ve 1980’lerde Mars’taki bazı koordinatlarda neler olduğunu, medyumlara sorduğunu duymuşsunuzdur.
CIA, FBI, MOSSAD, KGB gibi istihbarat servislerinin cinleri kullandığı yaygın bir kanaat. Amerika’da yerel polis ve CIA’in faili meçhul cinayetleri medyumlardan yardım alarak çözdüğü bütün kamuoyu tarafından da biliniyor.
CIA'nın ciddi, ciddi medyum yetiştirdiğine insanın inanası gelmiyor. Star Gate gizli kodu altında yüksek duyarlıklı uzman yetiştirme, dünyanın her noktasında ajanları bulunan, bu etkin örgütün resmi faaliyetleri arasında yer alıyor.
Soğuk savaş döneminde CIA Sun Streak, Grill Frame, Center Line kod adları ile medyumluk çalışmalarını finanse etmişti. Aynı Dönemde Sovyetler Birliği de kendi medyumlarını yetiştirmek için 60 milyon ruble ödenek ayırmıştı.
CIA, Sovyetlerin ABD denizaltılarını medyumların bilgilerine dayanarak yerlerini saptayacağından dahi şüphe ediyordu. CIA'nın telepati yöntemleri ile istihbarat bilgileri elde etmesi 1972 yılına uzanıyor.
Bu çalışmalar (SRI= Stanford Research İnstitute, www.sri.com) Stanford araştırma enstitüsü elemanlarından Russell Targ ve Harold Puthoff’un yönetiminde sürdürüldü.
20 sene boyunca CIA medyumluk çalışmalarına 20 milyon dolar harcadı. Adeta Sovyetler ve ABD arasında bilinmeyen, topluma yansıtılmayan bir medyumlar savaşı yaşandı.
Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi uzman medyumlardan oturdukları yerden, Kaddafi’nin veya Kuzey Kore plütonyum deposunun veya rehinenin nerede olduğunu tahmin etmeleri istenmiştir.
1995 de CIA’ ya medyumluk ödeneği olarak 500000$ tahsis edilmiştir. Aynı yıl CIA, (AIR= American İnstitute of Research, www.air.org) Amerika araştırma enstitüsünden medyum programını değerlendirmesini talep etmiştir.
Yapılan değerlendirmede medyumların hiçbir tahminde başarılı olmadıkları rapor edilince medyumlara dayanarak istihbarat yapma sonlandırıldı.

Rus istihbaratı ve Cinler

Son Rus Çarının, Grigori Rasputin adında padişah Deli İbrahim gibi cinci hocası vardı. Grigori Rasputin doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen bir Rus mistikti.
Ufak yaşlardayken 2 kardeşinin boğularak ölmeleri Rasputini oldukça etkiledi. Kendisinin de boğularak öldüğü söylenir. Okuma-yazma bilmeyen Rasputin, 1886’dan 1901’e kadar 15 sene boyunca Rusya’da gezip her yerde vaazlar verdi.
En uzak yolculuğunda, Yunanistan’ın Athos Dağı’na kadar gitti. Ortodoksların ‘hain’ bir tarikat olarak niteledikleri Skopsty Tarikatı ile tanıştı.
Bu tarikatın müritleri, ‘Tanrı’ya ulaşmanın tek yolunun ‘günah işlemek’ olduğunu vaaz ediyorlardı ve bu, Rasputin’e oldukça çekici gelmişti.
1907 yılında Çar’ın oğlu Aleksey hemofili hastalığına yakalandığında doktorlar tüm çabalarına rağmen çocuğun iç kanamalarını durduramazlar ve artık tıbbi olarak yapılabilecek bir şey olmadığını ve oğlanın yakın zamanda öleceğini Çar’a bildirirler.
Saray camiasında varlığı bilinen Rasputin bu durumda son çare olarak Çariçe tarafından çağrılacak ve hipnotizma tekniğiyle çocuktaki iç ve dış kanamaları durduracaktır.
Bu başarısından sonra Rasputin, Çar ailesi için çok önemli bir şahıs olur. Çar’a sürekli siyasal konularda fikirler de vermeye başlamıştır. Benzer tedavilerini ve fikirlerini ölüm yılı olan 1916’ya kadar sürdürür.
Rusya’nın en büyük istihbarat örgütü GRU; Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye- Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatının “poznai sebia” yani “Kendini Tanıma” anlamına gelen Rus Savaş Sanatı Sistemi üzerinden cinlerle diyalog kurmanın bir yolunu buldukları söylenir.
Bu stil, katı kuralları, yapısı veya sınırları (ahlaki sınırlar hariç) olmayan doğal ve serbest bir stildir. Zaman içerisinde Rus Özel Kuvvetleri tarafından rafine edilerek bugünkü modern halini alan ve sürekli gelişmeye devam eden Systema, yakın zamana kadar son derece gizli tutuluyordu.
Hızlı öğrenmek için geliştirilmiş Systema, ezbere dayanmaz. Kalıp tekniklerin ve formların olmadığı bu stil, vücudu bütün olarak görür ve en zorlu durumlarda dahi hayatta kalmayı amaçlar.
Systema’da öncelikli amaç kazanmak veya kaybetmek değil, kendini tanımak ve her koşulda hayatta kalmaktır. Bu nedenle Systema’ya “poznai sebia”da (Kendini Tanı) denilmektedir.
Ruh veya psikolojik durum sakin, öfke, tahriş, korku, kendine acıma, sanrı ve gururdan arınmış olmalıdır. Savaş becerisi, güçlü ve hassas, anlık ve ekonomik, kendiliğinden, zekice ve çeşitli, gerçek bir profesyonelin imzasını taşıyan hareketleri içerir.
Systema; üç bileşenin sinerjisidir ve bir TRUE WARRIOR yani doğru savaşçı oluşturur. Bu üç bileşen; savaş becerisi, güçlü ruh ve sağlıklı vücuttur. Tasavvuftaki nefis terbiyesine ne kadar çok benziyor değil mi?
Systema, Spetsnaz , GRU ve diğer hükümet kuruluşlarının özel birimleri dahil olmak üzere, riskli görevlerde Özel Kuvvetler Askeri Birlikleri tarafından geliştirilen mücadele tarzı oldu.
SSCB dağıldıktan sonra, bu savaş sanatı tanındı ve yeniden keşfedildi ve antik köklere rağmen, her öğretmenin ve her uygulayıcının çeşitli askeri ve çağdaş ihtiyaçlarına uyarlandı.

‘Nooscope’ hakkında kim ne biliyor?

Rus askeri istihbaratının bir diğer önemli silahı da 2012’de ‘Questions of Economics & Law -Ekonomi ve Hukuk Soruları’ adlı dergide ‘AE Vaino’ imzasıyla yayınlanan, ‘The capitalisation of the future/Sermayenin Geleceği’ başlıklı makalesinden kullanılan ‘Nooscope’dir.
Bu kavramı tartışmaya açan ve bunun Rus bilim insanlarının geliştirmiş olduğu yeni ve farklı bir silah olduğunu belirten Rusya Federasyonu başkanlık müsteşarı Anton Eduardovich Vaino’dur.
Vaino ‘Nooscope’ kavramı çerçevesinde toplumu örgütlemek ve anlamak için yeni yollardan söz etmişti. Nooscope, yarı mistik ve Rus metafizik geleneğinden beslenen bir kavram olarak değerlendirilmişti.
Nooscope, “insanlar arasında, nesnelerle para arasındaki işlemleri tarayan bir aygıt” tanımlamasıyla anlaşılmaya çalışıldı.
Günümüzde ekonominin ve genel olarak toplumun geleneksel yöntemlerle yönetilmesi çok karmaşıklaştı. Kaosa dönüştüğü gibi kontrolden çıkabiliyor.
Böylesi durumda güç merkezleri iktidarlar bunları düzenlemek ve kontrol etmek için yeni yollar aramalıdır.
Bu yönetim sorununun çözümü ise ‘nooscope’ olarak adlandırılan ve küresel bilinçle ve “biyosferdeki ve insan aktivitesindeki değişiklikleri tespit edip kaydedebilen” yeni bir sistemle mümkün olabilir.
Bu konuyu bilimsel literatürde en net ifade eden Nikola Tesla olmuştur.
Yarı-mistik dilin ve akademik jargonun neredeyse imkânsız bir karışımı izlenimi veren bu teorik açılım, aşkınsal felsefe ile çağdaş ekonomik kaygıları uzlaştırmaya yönelik.
Nooscope’un kesin tanımını söylemek zor. “Nooscope, Noosfer’deki değişiklikleri kaydetmek için kullanılan bir cihazdır.” Dahası, “mekansal sensörler” den oluşur ve “görünmez görünür hale getirebilir”.
“Yeni nesil banka kartlarından başlayıp” akıllı tozla “biten” Nooscope’un duyusal ağı “, zaman ve mekândaki ortak Varlığı doğrudan tanımlar.”
Nooscope, insanlığın kolektif bilincinin incelenmesine olanak sağlayan ilk manevi cihaz. Aslında, “Noo” fikri, Vaino’nun icadı değil, daha önceden azda olsa biliniyordu.
20. yüzyılın başlarında Rus düşünür Vladimir Vernadsky tarafından bir teori olarak geliştirilen “Noosfer”, genellikle insan düşüncesinin alanı, yani insanlığın kolektif bilincidir.
Vernadsky, insanlığın kolektif düşüncesinin bir bütün olarak dünyayı etkileyeceği zaman, Noosfer’in Dünya’nın gelişiminin üçüncü aşaması olacağına inanıyordu.
Bu açıdan Vaino bir “proaktif yönetim paradigması” temellendirmiş denilebilir. Bu anlatılanları metafizik istihbaratta Cinlerin istihdamı ile ilişkilendirmek becerisi sizlere kalmış.

Metafiziksel istihbarat ve Türkler

Bizim tarihimizde de medyum haber alıcı bazı örnekler vardır. Örneğin Safranbolulu Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının ünlü üfürükçüsüydü.
Tahta çıktığında recüliyeti akim kalmış yani erkekliği tutuk olan, Osmanlı Padişahı (Deli) İbrahim’i telkinleri ile tedavi etmişti. Deli İbrahim, Valide Kösem Sultan’ın sunduğu cariyelerle bir arada olmaya başladı.
Sultan İbrahim’i etkisi altına alan Cinci Hoca, büyük bir maddi kazanç elde etmişti. İlmi Nücum, Kenzül Havas sayesinde Cinlerle iletişim kurduğu gerekçesiyle ünü her yere yayılmıştı.
İslam dünyasında Hurufilik olarak adlandırılan ekol mensupları da kehanet hususunda boş sayılmaz. Ne de olsa Kabala harsından besleniyorlardı.
Bu ekolün son temsilcilerinden Said Nursi, Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, Birinci Şuada : “Ve’l-ilmu indallahi lâ ya’lemu’l-gaybe illallâhu Hattâ ye’tiyallahu bu emrihi (şedde sayılır) fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi bin beşyüz kırkbeş (1545) (Miladi 2120) olup kâfirlerin başında kıyamet kopmasına îmâ eder" der ve kıyametin kopuşuna dair tarih verir.
Risalei Nur’da yakın tarihimize ilişkin onlarca ebced hesabı ile kehanet olarak nitelendirebilecek malumat mevcut.

Türklere özgü Metafizik İstihbarat

“Beyaz Hayaletler” hemen her ülke ordusunun düşman cephe gerisine sızma gerçekleştiren operasyon birlikleri için kullanılır.
Bu kavrama kolektif ve metafiziksel işlev yüklemek mümkün. “Beyaz Hayaletler" Büyük Asya’nın güç birliğinden oluşan istihbarat ve askeri operasyon timleri.
Tibet’ten Tanrı Dağları’na, Ural Altay Dağlarından Türkiye’de Sultan Dağlarına uzanan, psişik bir yapılanma bu. Öyleki Türkiye'den ta İzlandaya kazılan yeraltı tünellerinin hikayesi.
Budizm, Taoizm ve Sufizm öğretileriyle özel eğitime tabi tutulan gizli, fark edilmeyen bu operasyon güçleri; İnsanın düşünce ile uzaklarda başka bir insana bilgi ve resim iletebilmesi (Telepati) gibi görüntünün Teleportation denen ve vücut dışı astral yolculukları ile bütünleşebiliyor.
Bu kapsamda Astral Seyahat; insanın sanal olarak bir yerdeyken başka bir yerlere gitmesi ve orada hem görülmesi hem de orayı görmesidir olduğu gibi fizikötesi bilgiyle eşyanın tabiatına hükmedebilmek.
Astral Seyahatin yolcu kahramanları görünmez kılan Beyaz Bulutlarla çepeçevre sarılmalarıdır. Onlar kendilerini bildirmek için bazen dışarıdan görev verdikleri isimlere dokunurlar.
Dünya'nın üzerinde bulunan üçüncü sıra katman iyonosferin en önemli özelliği elektrik enerjisini ve radyo, ses ve elektro manyetik dalgaları kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlayabilmesiydi.
Melekût aleminden yani metafizik varlıkların (melek-cin-iblis vs.) ruhların ve nefislerin makamı olan âlemden gelen ilahi varlıklar seçilmiş insanlara veya seçtiklere insanlara dokunurlar.
Halk arasında en kısa tabiri ile “ruhun bedenden geçici olarak ayrılması” şeklinde tanımlanabilen “Astral Yolculuk”ta iki süreç var.
Bunlardan ilki “Tayyı zaman”; vaktin genişlemesi, bereketlenmesi, yani “kısa sürede uzun bir zaman yaşamış olma hâli” diğeri de “Tayy-ı mekan” yani mekânı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmektir.
Bir diğer anlamı da mekan değiştirme yani bir mekandan başka bir mekana uçmak, ışınlanmaktır. Tayyi mekân, bir mekandan başka bir mekana aracısız ve vasıtasız olarak yolculuk yapma işidir. Tayyı mekan, mekanın ortadan kaldırılması, aşılması anlamında olup mekanları çok hızlı bir şekilde aşarak diğer mekanlara ulaşmayı anlatır.
Buna göre, mistiklerin gerçekleştirdikleri tayyı mekan, tayyı zaman, onların kendi özlerine (holografik datanın değişik boyutlarına) vasıtasız “bilinç sıçramaları” ile gerçekleştirdikleri mekan ve zaman seyahatleri denilmektedir.

Gerçi şimdi politik medyumluk ad değiştirdi, daha çok fütürolojik yaklaşımlar yani geleceği öngörme popüler.
Ancak MİT veya Türkiye’deki diğer gizli servislerin bu tür kadrolarla çalışıp çalışmadığını söylemek pek mümkün değil. Varsa da bunlar muhtemelen Kafkasya kökenlidir.

Teolojik İstihbarata üçler yediler kırklar bakar

İstihbarat akıl oyunudur. Bir hedefe ulaşmak için yapılan stratejik planlama biraz da siyasi entrikadır. Matematik ve metafiziktir.
Teolojik jeopolitik ve teolojik İstihbarat bir adım daha ileriye giderek metafiziksel istihbarat sahasında keşşaf olmak isteyen, üçler yediler kırklar ile meşverette halvet olmak isterse, Yunus Emreden dil, Hacı Bektaş Veli'den el alsın.
Yunus'dan yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri, yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulmayı, Hacı Bektaş Veli'nin ruhaniyetinden don değiştirmeyi öğrensin.
İblisi lain eylesede de feveran, tersine döndü bu devran, Ey Tanrının askerleri doğrulun, şimdi diriliş zamanıdır. Erler demine destur alalım, Huuuuu diyelim Huuuuu!

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!