BİST

1.910,41

%1,61

Dolar

13,7186

%0,40

Euro

15,5362

%0,18

Altın

786,5300

%0,95

Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
14.04.2020 13:32
Günümüzde demokrasiyi kullanarak demokrasi dışı siyasete yönelen sayısız ülke var. Özellikle son yıllarda Avrupa'da otoriter/sağcı partilerin yükselişi demokrasi ile demokrasi dışı siyaset arasındaki farkları gösteren sayısız bilimsel çalışmayı tetiklemiştir.

Bu çalışmaların çoğunda temel kriterlerden biri kuvvetler ayrılığıdır.Siyaset ve anayasa teorisinde hükümetler kuvvetler ayrılığına göre sınıflandırılmakta, kuvvetleri tek elde toplayan hükümet biçimleri otoriter olarak nitelendirilmektedir.

Kuvvetler ayrılığını ilk dile getirenlerden biri Locke'dır. Locke, yasama ile yürütmeyi ayırmış ancak yargıyı o günün şartlarında ayrı bir güç merkezi olarak ele alıp ayırmamıştır. Bunu yapacak olan Montesquieu'dur. Kuvvetler ayrılığı bugün demokratik devletin ilk şartıdır. Bir ülkede birbirini denetleyen, sınırlayan ve bir birine karşı bağımsız erkler yoksa o ülkede gerçek anlamda bir demokrasi de yoktur. Dolayısıyla otoriterleşme ile kuvvetlerin tek elde toplanması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu tip yönetimler genelde bütün gücün bir kişide temerküz ettiği tek adam yönetimleridir.

Otoriter rejimler yaygın olan anlayışların aksine seçimlerin yapılmadığı, siyasi partilerin bulunmadığı yahut salt askerlerin yönettiği rejimler değildir. Bir çok otoriter rejimde seçimler olmakta, partiler arasında görünürde siyasi rekabet de yaşanmaktadır. Ancak seçimlerin olması tek başına demokratik bir düzenin varlığı için kafi değildir. Siyaset bilimciler, demokrasiyi tanımlarlarken seçimlerle ilgili bir başka önemli noktaya dikkat çekmişlerdir.Demokrasiler, sadece seçimlerin yapıldığı rejimler değil, aynı zamanda -iktidarların- seçim kaybedebildikleri rejimlerdir. Bu ayrımın sebebi iktidarı bir defa ele geçiren partilerin, iktidarlarını kalıcı hale getirmek için muhalefette olanların önüne engeller ve kısıtlar koyarak seçim kaybetmeyi imkansız hale getirmeleridir.O halde demokrasi dışı rejimlerin bir özelliğinin de iktidarda olanların seçim kaybetmedikleri yahut kaybetmeyi çok zorlaştırdıkları rejimler olduğunu söylemek mümkündür.

Seçimlerin demokrasinin bir göstergesi olabilmesi için eşit rekabet imkanlarının bulunması, basının özgür olması, devlet imkanlarının muhalefet aleyhine kullanılmaması gerekmektedir. Bu tip ülkelerde, seçimlerde amansız bir rekabet yaşanıyor olabilir,muhalefet arada bir seçim de kazanabilir, ancak muhalefetin iktidardakilere karşı mücadele verdiği oyun alanı ne serbest ne de adildir. iktidardakiler muhaliflerini yasal veya yasa dışı yollarla ezebilir, medyayı tehdit edebilir, yahut satın alabilir, sözde bağımsız yargı alanlarını kendi adamları ile doldurup, sopa gibi kullanabilir, devlet imkanlarını hiç bir kısıtlamaya tabi olmadan kullanabilir, hatta yerini korumak için seçim sonuçlarında hile bile yapabilir.Nitekim 2015'te venezuela'da muhlafet parlamentoda çoğunluğu sağlamasına rağmen, çıkardığı yasalar Chavezci Yüksek Mahkeme tarafından tek tek iptal edilmiştir.

Onun için seçimler tek başına bir sistemin demokratik olduğunu göstermeye yeten bir ölçüt değildir; zira seçimler iktidara gelmenin bir aracı olmaktan çıkmakta, iktidarın uluslararası meşruiyet ve tabanının sadakatini yönlendirme aracı haline gelmektedir.Bu bakımdan iktidardakiler ilk başta seçimle iş başına gelmiş olsalar bile, serbest seçimler dışındaki araçlarla iktidarda kalabilmek için güç kullanımına,sahtekarlığa veya meşru ancak seçim pratikleri ile ilgisi olmayan yöntemlere başvururlar.İktidara geldiklerinde ilk işleri -seçim kaybetmemek- için gerekli tedbirleri almaktır.

Xavier Marquez, İletişim Yayınları arasında çıkan "Demokrasi Dışı Siyaset," isimli önemli eserinde, özellikle tek adam yönetimlerine dikkat çeker. Rejimlerin ne kadar çok yahut az otoriter olduğunu, iktidarın bir kişide ne ölçüde toplandığına bakarak sınıflandırır.Literatüre göre, yöneticilerin kendi yetkilerini hep gayrimeşru yollarla kullandığı ve kamusal gücü gayrimeşru biçimde kendine mal ettiği sistemler, otoriter sistemlerdir. Tek adam iktidarı, tek bir kişinin normlar ve kurumlar tarafından sınırlanmadığı bir yönetim biçimidir. Dolayısıyla, -tek adamlar,- devleti, normların, kurumların sınırlarından kurtulmuş, kişisel ego ve önyargıları her geçen gün artan bir şekilde, devleti babasının malıymış gibi yönetirler. Marguez, bu tip rejimlere, "bu ülkede hiç bir şey benim işim olmaktan uzak değildir" diyen Malavi Diktatörü Kamazu Banda ile 1977'de her Libyalıya evinde tavuk besleme zorunluluğu getiren Kaddafi ve benzerlerini örnek verir.

Tek adamlığa giden yol, çoğu zaman dikkat çekmeyen hamleler sonucu gerçekleşir. Çünkü bu hamleler tek tek ve belli bir zaman aralığında gerçekleştirildiği için sonuçları görülemez. Ancak bu şekilde elde edilen iktidar zaman içinde o kadar güçlenir ki, muhalif bir hareketin başarıya ulaşma şansı giderek imkansız hale gelir.Tek adam iktidarlarının en kırılgan oldukları nokta çoğunun usulsüz yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılmış olmalarıdır. Marguez, güçlü tek adam iktidarı kurmuş liderlerin çok azının makamını demokratik yollarla bıraktığını,1946-2013 yılları arasında bu tip rejimlerin üçte birinin askeri darbelerle indirilmesini buna örnek gösterir.

İktidarın temerküz ettiği tüm tek adam yönetimlerinde halkla tek adam arasındaki ilişki, hami ile himaye edilen arasındaki ilişki biçimidir.Hami, himaye edilenlere seçimlerde oy vermesi, düşmanlarını susturması, sadakat ve bağlılığını göstermesi karşılığında, kıymetli kaynakları (devlette işe yerleştirmek, makam ve mansıp vermek,ulufe dağıtmak) himaye edilenlere sunar. Bunun için hukuka uymayan yasalar çıkarılır, işe alım rejimi ve ihale mevzuatı takipçileri korumak maksadıyla değiştirilerek iktidarın tahkimi için kullanılır. Bu bir patrimonyal ilişki biçimi olup bir anlamda patron işçi ilişkisi gibidir ve tüm patrimonyal rejimlerde siyasi ilişkiler kurumsal olmaktan ziyade kişiseldir.Bu tip rejimlerde yöneticinin özel alanı ile kamunun çıkarı arasında bir ayrım yoktur, dolayısıyla sadakat odağı ülke ve millet menfaatleri değil, tek adamın şahsıdır. Yönetici devlet imkanlarını kişisel sadakate bakarak istediği gibi kullanır veya geri alır. Marguez, bu tip yöneticilerin kendilerini şaşkınlık verecek ölçüde her şeyin merkezinde gördüklerini , takipçilerinin sadakatini artırmak için bitmek bilmeyen bir randevu, terfi, tenzili rütbe ve azletme döngüsü içinde olduğunu söyler. 1940'ların Dominik Cumhuriyeti yöneticisi Trujillo'yu örnek veren Margudez çoğu yönetici, bürokrat veya bakanın istifa etmiş olduklarını sabah işe geldiklerinde öğrendiklerini belirtir.

Demokrasi dışı yönetimlerin yaşaması için her zaman taraftarlarına dağıtacak kamu kaynaklarının bulunması şarttır. Kaynakların akışında ani azalmaların yaşanması halinde bu ilişkileri sürdürmek zorlaşacağından yeni kaynaklar bulmak, bağlılıkları canlı tutmanın bir gereğidir. Ancak iktidarda kalmak için bu tek başına yeterli değildir. Marguez'e göre, himaye ettiklerinin yeni iktidar odakları yaratmaması için bu tip yönetimlerin tedbir mekanizmalarından biri de bunu engelleyecek önlemler almaktır. Onun için tek adamlar liderlik kumaşı taşıyan potansiyel, yetkin adamlarla çalışmak yerine,kişisel meziyetleri yetersiz ama dalkavukluk performansı yüksek kişilerle çalışmayı tercih ederler.

Yazara göre tek adam yönetimlerinin iktidarlarını sürdürmek için kullandıklar üç önemli strateji vardır: Bunlar, bağımlılık, suç ortaklığı ve ayrıştırmadır.Tek adam yönetimleri taraftarlarının bağımlılığını artırmak için bakanların önemli bürokratların görev yerlerini değiştirmek, kendi yaşadıkları yerlerden başka yere göndermek, elit kadroları önemli görevler için beklentiye sokmak gibi taktiklere başvururlar. Taraftarların bağımlılığı o seviyeye çıkarılır ki sadakatsizlikten onların da zarar göreceği, sadakatsizliğe yol açacak kaynaklara erişemeyecekleri noktaya çıkarılır. İktidar sahibi çevresindekilere sahibi oldukları her şeyin kendisi sayesinde olduğuna inandırdığı ölçüde onları kendisine bağımlı hale getirir.

Diğer strateji suç ortaklığıdır: İktidarı kendisinde toplayan yöneticiler,emrinin kendisinin verdiği, teşvik ettiği veya göz yumduğu faaliyetler nedeniyle astlarının cezalandırabilmesini sağlama alır ve böylece onları suç ortağı haline getirirler. Artık ceza görmemek tek adamın iktidarının sürmesine bağlı hale gelmiş olduğundan yöneticiye sadakat bir zorunluluk halini alır. Suç ortaklığı taktikleri, yolsuzluğun/yozlaşmanın kurumsallaşmasına yol açar, yolsuzluk takipçilerini kontrol altında tutmanın bir yolu olduğu için iktidar sahibi tarafından teşvik edilir. Onun için Paraguay'ı 1954-1989 yılları arasında yöneten diktatör Alfredo Stroessner; "suçluluğu körüklemek gerekir, çünkü suçluluk suç ortaklığı, suç ortaklığı da sadakat doğurur," demiştir. Ancak suç ortaklığının tek taraflı bağımlılığa yol açmadığı, iki taraflı karşılıklı bağımlılık yaratarak tek adamları zaman zaman şantaja maruz bıraktığı da bir gerçektir.

Üçüncü ve son strateji ise ayrıştırmadır. Bu başlık altına hem taraftarlarla karşıtları ayrıştırma hem de çevresindekilerin güçlerini bir araya getirmemeleri için onları ayrıştırmak girer. Bu amaçla hem bir araya geldikleri takdirde tehlikeli olabilecekler arasında rekabet yaratarak koordineli hareket etmeleri engellenir, hem de taraftar kitlesini konsolide ederek başka mecralara gitmeleri engellenmiş olur. Marguez'in deyimiyle başarılı bir tek adam, tek bir güce(guruba) bel bağlamayı reddeder ve sürekli birbirine kırdırılacak guruplar arar.

Hülasa; bütün bu anlatımlardan anlaşılacağı üzere demokrasiden demokrasi dışı bir zemine kaymamak için üç önemli tedbir mekanizması şarttır.

Birincisi Kuvvetler ayrılığıdır. Sınırsız iktidar ancak erklerin birbirini denetlemesi ve dengelemesi ile mümkün hale gelir.

İkincisi,liyakati esas alan bir iş ve personel rejimi ve kayırmacılığa imkan tanımayan bir ihale mevzuatıdır.Bu sayede kamu imkanlarının bağımlılık yaratılması için kullanılmasının önüne geçilmiş olunur.

Üçüncüsü, bağımsız ve özgür bir medyadır. Özgür bir medya bütün erkleri kamu adına merceğe alan bir aygıt olduğundan bir nevi denetim mekanizması işlevi görür, devletin şeffaflaşmasına, gizli saklı ilişkilerle ülke yönetmenin önüne geçer.Gayri hukuki tasarrufları kamuoyuna duyurarak toplumsal tepkileri harekete geçirir. Özgür basının olmadığı yerde kamunun bilgiye ulaşma imkanı kalmayacağından yöneticiler üzerinde ne toplumsal bir denetim, ne de siyasi partiler arasında adil bir rekabet olur. Demokrasi ve demokrasi dışı yönetimleri anlamak için Marguez'in kitabı eşsiz bir araştırma. Dolayısıyla dikkatle okunmayı hak ediyor.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER